• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Drepturile pacienţilor sunt reglementate prin Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Pentru mai multe detalii consultaţi :  DrepturiPacienti şi Obligaţii Pacienţi

DREPTURILE ASIGURATILOR

Conform Legii 46 /2003 pacienţii au drepturile:

A) Sa aleagă medicul de familie, medicul din ambulatoriu, unitatea spitaliceascaă ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de sănătate la care se asigură;

B) Să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legii, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

C) Să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

D) Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

E) Să li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în funcţie de sex şi grupă de vârstă căreia îi aparţin;

F) Să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

G) Să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi spitale acreditate;

H) Să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

I) Să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

J) Să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

K) Să beneficieze de dispozitive medicale şi alte materiale specifice;

L) Să beneficieze de servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

Conform Legii 95/2006 pacienţii-asiguraţi au obligaţiile:

A) Să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

B) Să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

C) Să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

D) Să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

E) Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

F) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

G) Să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând diferenţa dintre tarifele acceptate la plată de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţă, denumită în continuare coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

H) Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.


Termeni şi Condiţii
web counter